Herdestaven

Herdestaven - Gudstjänst tillsammans

 

För ett tag sen fann jag mig plötsligt hålla i ett bibelsamtal i en annan kyrka än vår. Det öppna och enkla samtalet skulle, förutom vad det gav deltagarna i stunden, också ge lite bearbetning inför nästkommande söndags predikan var det tänkt. Den som skulle predika skulle få chans att höra andras frågor och reflektioner kring de aktuella bibeltexterna.
Jag gick absolut därifrån med några trådar att nysta vidare med.

 Ett annat minne, några år äldre, är från ett besök jag gjorde i en av vår kyrkas smågrupper. Vi talade om gudstjänsten. Någon i gruppen hade reflekterat kring att vi ofta har en svaghet när det gäller att tacka Gud. Under de goda dagarna kanske vi inte tänker lika mycket på Gud som när det är kämpigt.
Borde inte gudstjänsten ha ett moment som hjälper oss att bli personliga i vårt tack, liksom förböner hjälper oss att bli personliga och konkreta i det vi ber för?
Ungefär så formulerade personen i gruppen sina tankar.

Det har påverkat mig när jag planerar gudstjänst. Jag vet att lovpsalmen i gudstjänsten är menad att rikta vår tacksamhet till Gud, men det blir kanske inte så konkret. Därför försöker jag formulera någon form av tackbön kring dagens tema också.

Tillsammans är bra. Tillsammans hjälper oss att hitta andra perspektiv och infallsvinklar vi själva kanske inte tänkt på. Tillsammans kan vi också få ökad kunskap om vad som hjälper den ene och den andre att bättre kunna tillgodogöra sig det som händer i gudstjänsten.

När vi firar gudstjänst så är vi en gemenskap som gör det. Det kommer till uttryck i trosbekännelsen.  Där heter det ”vi tror på…” inte ”jag tror på”.  Ännu starkare och tydligare blir det i nattvarden vittnar om att ”så är vi, fastän många enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. ”

Det skulle på många sätt vara nyttigt att mångfalden i den gemenskapen ännu tydligare kommer till uttryck i våra gudstjänster. Inte bara på ett praktiskt sätt, utan också så att fler människors tankar, frågor och erfarenheter avspeglas i gudstjänstens innehåll.

Därför vill vi den här höstterminen bjuda in till ett par samlingar där alla som vill får vara med och planera en av de kommande söndagsgudstjänsterna.
Att vara med på den kvällen förpliktigar inte till att medverka i gudstjänsten på något sätt.  Självklart får alla som vill vara med, men också att delta i samtalet under kvällen är ett bidrag till gudstjänsten.

Välkommen du också!

 

Senitha Olsson